1. Hardware
  2. Apollo3 Blue Plus EVB

Apollo3 Blue Plus EVB

Ver 0.1 Ambiq Micro
Apollo3 Blue Plus EVB
  • Core

    Cortex-M4

  • Device

    AMA3B2KK-KBR

Ambiq Micro Apollo3 Blue Plus EVB