1. Hardware
  2. Z32F0642100KITG

Z32F0642100KITG

V1.0 Zilog
Z32F0642100KITG
  • Core

    Cortex-M0

  • Device

    Z32F06423AKE