Hardware

BMSKTOPASM369

v1 Toshiba
BMSKTOPASM369
  • Core

    Cortex-M3

  • Device

    TMPM369FDFG