1. Hardware
  2. S32K3xxCVB

S32K3xxCVB

Rev. A NXP
S32K3xxCVB
  • Core

    Cortex-M7

  • Device

    S32K344