1. Hardware
  2. SAM3U-EK

SAM3U-EK

Rev.7 Microchip
SAM3U-EK
  • Core

    Cortex-M3

  • Debug probe

    JTAG/SW

  • Device

    ATSAM3U4E