1. Hardware
  2. SAM3S-EK

SAM3S-EK

Rev.B Microchip
SAM3S-EK
  • Core

  • Debug probe

    JTAG/SW

Microchip SAM3S Evaluation Kit