1. Hardware
  2. SAM3N-EK

SAM3N-EK

Rev.B Microchip
SAM3N-EK
  • Core

    Cortex-M3

  • Debug probe

    JTAG/SW

  • Device

    ATSAM3N4C