Hardware

SAM4C-EK

Rev. A Atmel
SAM4C-EK
  • Core

    Cortex-M4

  • Device

    ATSAM4C16C